Ponuka služieb

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Dúbravka ponúka v rámci svojej vedľajšej pracovnej činnosti nasledovné služby pre fyzické a právnické osoby :

  • požiarno-asistenčnú službu pri prácach (činnostiach) spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr. zváračské práce, rezanie plynom, sanácia objektov, manipulácia s horľavými kvapalinami alebo plynmi a pod.),
  • požiarno-asistenčnú hliadku pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb (napr. festivaly, koncerty, hody, eventy a pod.),
  • službu prvej pomoci počas kultúrnych a športových podujatí,
  • umývanie spevnených cestných komunikácií a chodníkov od rôznych nánosov alebo naplavenín,
  • čistenie kanalizačných vpustí a potrubí tlakovou vodou,
  • dovoz väčšieho množstva vody cisternovou automobilovou striekačkou,
  • odčerpávanie vody z pivníc, šácht, studní alebo jám pri prívalových dažďoch, alebo prasknutých vodovodných potrubí spôsobených haváriou,
  • technickú pomoc (napr. orez stromov a drevín, práce vo výškach, likvidáciu bodavého hmyzu, sanáciu menšieho množstva uniknutých ropných produktov a pod.),
  • prednášky spojené s ukážkou hasičskej techniky a práce hasičov pre detské tábory, materské a základné školy a iné podujatia.

Ceny za uvedené práce sú stanovené po vzájomnej dohode, v závislosti od druhu vykonaných prác, ich náročnosti, celkovom čase trvania a druhu použitej techniky alebo prostriedkov.

Platba je možná v hotovosti cez príjmový pokladničný doklad, alebo bezhotovostným stykom formou faktúry.

Nie sme platcami DPH.