Spoločný výcvik našej jednotky a HaZÚ Bratislava

Dňa 08.08.2020 sa v čase od 8:00 h. do 16:00 h. uskutočnil v priestoroch hasičskej stanice HaZÚ, Saratovská 30, spoločný výcvik jednotiek HaZÚ HS-4 a DHZO BA – Dúbravka.
V úvode prebehlo na učebni teoretické oboznámenie s organizačnými pokynmi, vstupné školenie BOZP a krátka prezentácia činnosti HaZÚ Bratislava.
Nasledovala praktická časť zložená z taktiky vykonávania zásahu pri zdolávaní požiarov v uzavretých priestoroch, požiarov v priemyselných objektoch, za použitia ADP a dostupných technických prostriedkov.
Po obedňajšej prestávke nasledovala ďalšia časť praktického výcviku, so zameraním na technické zásahy pri úniku nebezpečných látok, použitie detekčnej techniky, dekontamináciu, s využitím nového trenažéra na modelovanie rôznych situácií úniku nebezpečných látok.
Výcviku sa zúčastnilo celkom 8 členov DHZO BA-Dúbravka.
Všetkým zúčastnením ďakujeme a dúfame, že poznatky získané na cvičení nebudeme musieť nikdy využiť ?