Brigáda – čistenie Horánskej studne

V sobotu dňa 7.7.2018 uskutočnili členovia DHZ BA – Dúbravka pracovnú brigádu, zameranú na vyčistenie vnútorného priestoru Horánskej studne – symbolu MČ BA Dúbravka od pevných nečistôt, naplavenín a väčšieho množstva komunálneho odpadu. V úvode sme za pomoci elektrického kalového čerpadla odčerpali vodu z betónovej šachty z hĺbky približne 10 metrov, následne za pomoci ručného náradia boli tuhé nečistoty ako bahno, štrk, kusy konárov, káble, plastové a sklenené fľaše naložené do vedra a vytiahnuté von zo studne. Čo nás veľmi potešilo bolo zistenie, že do studne začala pomerne výdatne pritekať čistá podzemná voda. Počas uvedených prác bolo odčerpaných približne 10 – 15 m3 vody.

V priebehu letného obdobia ju plánujeme začať využívať pri polievaní drevín na území MČ BA – Dúbravka. Nakoľko niektorí obyvatelia si tento zdroj podzemnej vody pomýlili s odpadkovým košom, namontovali sme na otvárací drevený poklop studne krycí plech, ktorý zabráni ďalšiemu znečisťovaniu do budúcnosti. Z historických dokumentov sa dozvedáme, že v studni bolo aj v období sucha vždy dostatok vody. Prebytočná voda vytekala do rybníka, v ktorom sa cez leto kúpali deti, následne odtekala do potoka. Voda zo studne taktiež pritekala vodovodným potrubím do dúbravskej školy a do niektorých domov Dúbravčanov.