Výročná členská schôdza DHZ BA – Dúbravka za rok 2017

Dňa 10. februára 2018 o 15:00 h. sa vo veľkej sále Miestneho úradu Dúbravka uskutočnilo 129. zasadnutie VČS DHZ BA – Dúbravka. V úvode rokovania sme privítali delegácie vzácnych hostí zo spriatelených hasičských zborov SDH – Moutnice (CZ) a ÖTE – Moszonmagyárovár (HU), starostu MČ BA – Dúbravka RNDr. Martina Zaťoviča, poslanca MZ MČ BA – Dúbravka p. Mariána Takácsa a delegátku ÚzO DPO Bratislava p. Dagmar Dudekovú (DHZ BA -Devínska Nová Ves). Podľa schváleného programu uvedeného v pozvánke boli prednesené informácie o bohatej a rôznorodej činnosti DHZ za rok 2017, plán hlavných úloh na rok 2018, správa o hospodárení DHZ za rok 2017, plán rozpočtu na rok 2018 a revízor DHZ oboznámil prítomných so správou kontrolnej a revíznej komisie za rok 2017.

Kladne bola zhodnotená práca na úseku mládeže, kde sa výrazne rozvíja činnosť mladých hasičov, ktorý dostali pochvalu od výboru DHZ za vzorné plnenie pridelených úloh a reprezentáciu hasičského zboru v uplynulom období. V závere zasadnutia predseda DHZ odovzdal niektorým členom osvedčenia a dekréty o absolvovaní odborných kurzov, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2017. Sme veľmi radi, že sme mohli privítať medzi nás aj nových členov do radov DHZ BA – Dúbravka.